Guild Project v0.14.2

The story will revolve around newcomers to The Adventurer’s Guild, their interactions with each other and how they work their way towards becoming accomplished guild members/adventurers.​

  • Developer: Guild Project Patreon
  • Censored: No
  • Version: 0.0.10 Public Build
  • OS: Win, Linux, Mac
  • Language: English
  • Genre: 2dcg, RPG, Big tits, Fantasy, Oral sex, Vaginal sex, Lesbian, Sex toys, Handjob

Download Game:

Windows:

PC Note:
– Đọc FAQ trên Menu blog để biết cài đặt. Thông thường người chơi chỉ cần cài đặt theo các bước:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Bản quyền bài viết thuộc về Blog LucciSan.com
LucciSan » Guild Project v0.14.2

Trả lời