Fallen Doll: Operation Lovecraft v0.32

Là một nghiên cứu biên giới và căn cứ quân sự xoay quanh Yuggoth, hành tinh tại vành đai Kuiper mới được phát hiện mà không biết đến loài người cho đến cuối thế kỷ 21, trạm Archbares có một cặp máy tính AI quân sự có thể phát hiện ra tình cảm với bất kỳ cơ thể tổng hợp nào:
Erika (Tác nhân chiến đấu xâm nhập tái tạo điện tử) và Alet (Assault-Type Lite).

  • RELEASE DATE: 2020-04-01
  • DEVELOPER: Project Helius
  • PUBLISHER: Project Helius
  • Size: 3.7gb
  • GENRE: 3D Game, Sci-Fi, Bestiality, Animated, Voiced, Vaginal Sex, Anal Sex

Download Game:

Windows (Non vr):

VR 0.31:

Crack:

Note: extract the “Executable Only” archives into the root of an existing non-cracked installation of Paralogue 0.30 (i.e. the directory containing WindowsNoEditor).

Changelog:
v0.32
Additions:
Korean Localization
Environment sound effect volume setting
New Sex Scenes:
Alet Hybrid V 05
Alet Dreamer A 05
Alet Dreamer F 01
Anya Elder Thing V 03
Anya Ghast B 01
Anya Dreamer H 02
Anya Basatan A 02
Erika Byakhee V 03
Erika Hound B 01
Erika Yith A 04
New Outfit Set:
Dr.Anya: Miskatonic Scholar
Improvements and Bug Fixes:
Fixed a problem causing DoF not possible to turn off
Texture fixes
v0.30
Added dummy UI buttons for the Campaign and Harem Mode
Added Russian support (beta)
New Monster:
Ghast
9 New Scenes and 1 Rework:
Erika + Ghast A 01
Erika + Ghast V 01
Anya + Ghast A 01
Erika + Hound Handjob 01
Anya + Dreamer Footjob 01
Anya + Dreamer A 03
Erika + Byakhee Handjob 01
Anya + Erika Double Dildo 01
Anya + Erika Lesbian 01
Swallow option for Erika + Deep One Handjob 01
Fixes:
Now you can edit the Denier value of Erika’s maid uniform.
Pose switching gadget no longer interferes with menu operating.
Known Issues:
Penis skin sliding is not functional due to a bug in this engine version.

PC Note:
– Đọc FAQ trên Menu blog để biết cài đặt. Thông thường người chơi chỉ cần cài đặt theo các bước:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.