V.I.R.T.U.E.S. v9

Trong một chương trình ngoại khóa, nhân vật chính sẽ ngược dòng thời gian và quay trở lại hồi còn trẻ. Nhân vật chính sẽ được nhìn lại về những câu truyện giữa nhân vật chính và Theodora.

V.I.R.T.U.E.S. Theodoras Lie là một câu truyện rất dài tầm 3-4 tập và đây là tập đầu tiên do NoMeme sản xuất và phát hành.

DEVELOPER: NoMeme
PUBLISHER: NoMeme
RELEASE DATE: 2020-01-26
GENRE:  3dcg, School setting, Footjob, Male Protagonist

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

Theodora’s Lie – Ep3:
Windows:

Android:

Changelog:
v9:
– Added a new sound effect for spanking.
– Reduced the price for Posia’s services from $500/$1000/$2000 to $200/$500/$800.
– Theodora, Irene, Elisa, Rachel, Uno will have new plots.
– Rewrote two Prologue events.
– 18 new main story events & plots
– 2 new training options
– 14 new animated scenes
– 16 new short events

1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.